Audyt Memex HR

Audyt Memex HR

Audyt funkcji personalnej pozwala ocenić skuteczność obowiązujących regulaminów i procedur oraz ich zgodność z przepisami w organizacji. Audyt pozwala zdiagnozować zakłócenia w zarządzaniu kapitałem ludzkim, poziom komunikacji pracowniczej oraz zweryfikować obowiązujące procedur HR w organizacji. W wielu aspektach audyt HR koncentruje sięsię na motywacji pracowników i ich zadowoleniu z pracy.

Zadaniem audytu jest uporządkowanie reguł i zasad regulujących zarządzanie pracą w organizacji bądź instytucji, jak i dostosowanie instrukcji, wewnętrznych regulaminów, przewodników, czy procedur do wymagań prawnych, zwłaszcza w zakresie prawa pracy. Inne zadania to usystematyzowanie pracy kadrowej tak, aby była bardziej  efektywna pod względem optymalizacji kosztów. Zakres audytu HR obejmuje:

  • badanie efektywności organizacji (zadania, sprawność komunikacji, fluktuację kadry itp.)

  • analizę procesów zachodzących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

  • badanie efektywności systemowej (wdrożenia HR, nowe rozwiązania, usprawnienia)

  • badanie jakość obsługi pracowników w zakresie własnej organizacji

  • analizę zasadności i prawidłowości stosowanych procedur kadrowych

  • badanie relacji między komórką personalną a kierownictwem odpowiedzialnym za podejmowanie wiążących decyzji.

  • badanie prawidłowości funkcji bezpieczeństwa i ochrony danych pracowniczych

W wyniku przeprowadzonej przez nas analizy generujemy raport, który ujawnia zarówno obszary, które funkcjonują dobrze, jak i te wymagające doskonalenia, bądź całkowitej zmiany. Rezultaty raportu są punktem wyjścia do uzgodnień z Klientem i podjęcia dalszych działań. Konsekwencją może być wdrożenie lub doskonalenie zawodzącego dotychczas jednego z systemów HR, szkolenie kadry z zakresu, który okazał się w codziennej pracy najsłabszy (np. komunikacja interpersonalna, zarządzanie efektywnością pracy własnej).