Audyt

Audyty Memex w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

  • Audyt zewnętrzny – badanie zgodności aktualnych procedur obowiązujących w firmie w zakresie przetwarzania, przechowywania, zabezpieczenia, i powierzania  z dokumentacją rejestracyjną GIODO.

  • Audyt krzyżowy - audyt firm, administratorów danych

  • Audyt standard

  • Audyt „ Info” - audyt pod kątem polityki informacyjnej, polityki prywatności

  • Audyt stron www - audyt procesów związanych z rejestracją użytkowników w serwisach internetowych, analiza nawigacji serwisów pod katem zbierania zgód i dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, weryfikacja umów powierzenia i podstawy prawnej przetwarzania danych

  • Audyt standaryzacyjny – badanie zgodności aktualnych procedur obowiązujących w firmie w zakresie przetwarzania, przechowywania, zabezpieczenia, udostępniania i usuwania danych osobowych z dokumentacją rejestracyjną GIODO. Audyt dokonywany jest w zakresie zbiorów danych osobowych m.in: pracowniczych, marketingowych, handlowych, logistycznych, medycznych

 
 • Audyt bezpieczeństwa danych osobowych „standard”

  Audyt bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zostanie zrealizowany zgodnie z poniższym zakresem czynności audytorskich:

    • 1. Inwentaryzacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym: a) polityka bezpieczeństwa b) instrukcje zarządzenia systemem informatycznym c) ewidencja osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych d) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych e) instrukcje i procedury bezpieczeństwa danych osobowych
    • 2. Inwentaryzacja wzorów umów,  w tym umów powierzenia danych, inwentaryzacja stosowanych klauzul informacyjnych i klauzul zgody na przetwarzanie danych
    • 3.Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych. Sporządzenie aktualnego wykazu wszystkich zbiorów danych osobowych, które są przetwarzane w organizacji z podziałem na: a) dane klientów (indywidualnych i firmowych) b) dane kadrowe c) dane służbowe d) Inwentaryzacja zarejestrowanych zbiorów przez organizację
    • 4. Weryfikacja zaistniałych incydentów dotyczących przetwarzania danych osobowych
    • 5. Analiza zinwentaryzowanych zbiorów a) nazwa zbiorów b) określenie własności zbiorów c) określenie obiegu zbiorów danych osobowych we/wy d) określenie sposobu przetwarzania danych: papierowo, elektronicznie lub papierowo-elektroniczny
    • 6. Sprawdzenie wypełnienia obowiązków technicznych i organizacyjnych w stosunku do zinwentaryzowanych zbiorów – zgodnie z ustawą i rozporządzeniem
    • 7.Rejestracja zbioru oraz zgłoszenie zmian do zarejestrowanego zbioru w GIODO a)  rejestracja nowego zbioru w biurze GIODO b)  wdrożenie zmian oraz aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych c) zgłoszenie zmian aktualizacyjnych
    • 8. Weryfikacja i projekt  klauzul umownych: Informacyjnych, zgód klientów i zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych
    • 9. Szkolenie pracowników
    • 10. Przygotowanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji  do nowych obowiązków.

Czynności audytorskie,konsultacyjne i dokumentacyjne uwzględniają następujące akty prawne:

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego określająca zasady i warunki zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem oraz prawa osób, których dane dotyczą

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przekazywania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r.Nr 100, poz. 1024)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 r. NR 144 poz 1024)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. nr 229, poz. 1536).