Wiadomości

05.04.2019

Forum ADO/IOD

Zapraszamy do udziału w kolejnej już, 27 edycji Forum ADO/IOD. Tematy poruszane podczas tegorocznej wiosennej edycji Forum wiążą się z najważniejszymi praktycznymi problemami związanymi ze stosowaniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a do udziału w Forum organizatorzy zaprosili najwybitniejszych polskich specjalistów zajmujących się prawem i praktyką ochrony danych osobowych.

XXVII FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (ADO/IOD)
Warszawa, 16 maja 2019 roku

Program Forum skonstruowany został wokół trzech głównych zagadnień: kwestie prawne budzące najwięcej problemów praktycznych, podejście oparte na ryzyku, privacy by design/by default oraz kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Po każdym bloku prezentacji przewidziana jest dyskusja i czas na zadawanie pytań.

Koordynacja merytoryczna programu i prowadzenie obrad dr Paweł Litwiński

Program Forum

10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu
Dr Paweł Litwiński

10:10 Obowiązek informacyjny, teoria warstw informacyjnych i rozliczalność obowiązku informacyjnego:
• Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób można ograniczyć ilość przekazywanych informacji?
• W jaki sposób wykazujemy wykonanie obowiązku informacyjnego?
Dr Marlena Sakowska-Baryła

11:00 Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych – podstawy regulacyjne:
• Jakim ryzyku mówi RODO? Definicja ryzyka, poziomy ryzyka i typy analizy ryzyka w RODO.
• Ryzyka CIA - atrybuty bezpieczeństwa.
• Czynniki ryzyka z RODO.
• Metodyki analizy ryzyka – 3 drogi do zarządzania ryzykiem danych osobowych, 1 droga do ryzyka wtórnego naruszenia.
Maciej Gawroński

11:50 Sekwencja czynności związanych z szacowaniem ryzyka - Od analizy ryzyka dla danych osobowych przez ryzyko naruszenia praw i wolności do oceny skutków dla ochrony danych. Ujęcie praktyczne:
• Analiza ryzyka jako punkt odniesienia w projektowaniu systemu bezpieczeństwa danych osobowych i doboru adekwatnych zabezpieczeń,
• Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób przez pryzmat motywu 75 RODO, zbióru praw i wolności zagwarantowany w Konstytucji RP i Karcie Praw Podstawowych UE,
• Przegląd procesu DPIA z podziałem na etapy i wymagania.
Piotr Kawczyński

12:40 Dyskusja, moderowanie dr Paweł Litwiński

13:00 Przerwa, poczęstunek

13:30 Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu:
• Monitoring – kiedy zastosowanie znajdzie KP a kiedy inne przepisy?
• Profilowanie w stosunkach zatrudnienia.
• Zbiorowe prawo pracy a RODO.
Dr Dominika Dorre-Kolasa

14:20 Stosowanie zasad privacy by design/by default poprzez wprowadzenie standardów ochrony danych oraz budowanie na ich podstawie świadomości w organizacji zgodnie z zasadą rozliczalności:
• Jak przygotować organizację do stosowania zasady PbD?
• W czym może pomóc standard ochrony danych?
• Jak zbudować świadomość zasad ochrony danych w organizacji?
• Wyzwania dla PbD - nowe technologie, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, ...
Mariola Więckowska

15:00 Pierwsze kontrole i pierwsze wskazówki płynące z rozstrzygnięć organów (nie tylko PUODO):
• Austria, Portugalia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania – podejście organów ochrony danych osobowych w Europie do stosowania RODO.
• Kontrole PUODO w Polsce – przebieg i pierwsze rezultaty.
• Problem utrzymania zgodności z RODO w świetle kontroli regulatora.
Michał Kluska

15:45 Dyskusja, moderowanie dr Paweł Litwiński

16:00 Zakończenie obrad.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 16 maja 2019 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału jednej osoby wynosi:
690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 7 maja
790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 8 maja

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
Formularz zgłoszeniowy


Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 355 86 80
_____________________________________________________________________________________________
Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa
Biuro: 02-757 Warszawa ul. Pory 78 (I piętro)
Telefon 22 355 86 80, 506 178 228, Faks 22 355 86 79

www.cpi.com.pl
wróć do listy wiadomości