Wiadomości

24.01.2019

Ochrona danych osobowych w Japonii

Komisja Europejska potwierdziła dziś adekwatność ochrony danych osobowych zapewnianej przez Japonię. Po raz pierwszy w historii decyzja o adekwatności dopełnia zawarcie ważnej umowy handlowej pomiędzy UE a państwem trzecim. Ten dokument, pierwszy taki pod RODO, wyznacza także nowy standard dla decyzji o adekwatności.

Jest to ostatni etap rozpoczętej we wrześniu 2018 r. procedury, który polegał m.in. na zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) oraz uzyskaniu zgody komitetu złożonego z przedstawicieli państw członkowskich UE. Decyzja, wraz z przyjętą dziś przez Japonię równoważną decyzją, zacznie obowiązywać od dziś.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Dzisiejsza decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zakłada stworzenie największego na świecie obszaru bezpiecznego przepływu danych. Przy przekazywaniu danych Europejczyków do Japonii przestrzegane będą wysokie standardy prywatności. Nasze przedsiębiorstwa skorzystają również z uprzywilejowanego dostępu do rynku obejmującego 127 mln konsumentów. Inwestowanie w prywatność się opłaca; dzisiejsza decyzja stanowić będzie przykład dla przyszłych partnerstw w tej kluczowej dziedzinie i pomoże ustanowić światowe normy.

Kluczowe elementy decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Zanim Komisja przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, Japonia wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia, aby zapewnić, że dane przekazywane z UE będą objęte gwarancjami ochrony zgodnie ze standardami europejskimi. Zabezpieczenia te obejmują:

* zbiór zasad (zasady uzupełniające), które pozwolą zniwelować szereg różnic między tymi dwoma systemami ochrony danych. Dodatkowe zabezpieczenia wzmocnią na przykład ochronę danych szczególnie chronionych, poprawią korzystanie z indywidualnych praw oraz warunki, na jakich dane UE mogą być dalej przekazywane z Japonii do innego państwa trzeciego. Zasady uzupełniające będą wiążące dla przedsiębiorstw japońskich importujących dane z UE oraz będą egzekwowane przez niezależny organ ochrony danych w Japonii oraz tamtejsze sądy;
* gwarancje udzielone Komisji przez rząd Japonii i dotyczące dostępu japońskich organów publicznych do danych, aby te mogły wykonywać zadania związane z egzekwowaniem prawa karnego i bezpieczeństwem narodowym. Rząd tego państwa zapewnił, że wykorzystanie danych osobowych będzie ograniczało się do niezbędnego minimum i będzie współmierne do sytuacji, a także będzie podlegało niezależnemu nadzorowi i skutecznym mechanizmom dochodzenia roszczeń;
* mechanizm rozpatrywania skarg składanych przez Europejczyków i dotyczących dostępu do ich danych przez japońskie organy publiczne. Ten nowy mechanizm będzie zarządzany i nadzorowany przez niezależny organ ochrony danych w Japonii.

Decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych uzupełniają również umowę o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, która wejdzie w życie w lutym 2019 r. Przedsiębiorstwa europejskie będą korzystać ze swobodnego przepływu danych z tym kluczowym partnerem handlowym, jak również z uprzywilejowanego dostępu do 127 mln japońskich konsumentów. UE i Japonia potwierdzają, że w epoce cyfrowej promowanie wysokich standardów ochrony prywatności i danych osobowych muszą i mogą iść w parze z wprowadzaniem ułatwień w handlu międzynarodowym.

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

http://europa.eu
wróć do listy wiadomości