Akty prawne

Najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych

Akty krajowe

Akty europejskie

Medyczne dane osobowe

  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz.654)
  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 Nr 113, poz 657)
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007 Nr 14, poz. 89) [dawn]
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010 Nr 252, poz.1697).
  • ,Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. 2007 nr 217 poz. 1614)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm)
  • Rekomendacja R (81) 1 Komitetu Ministra dla Państw Członkowskich UE w sprawie regulacji mających zastosowanie do zautomatyzowanych banków danych medycznych przyjęta przez Komitet Ministrów 23 stycznia 1981 r.

Inne akty prawne