Definicje

  • IOD - to Inspektor Ochrony Danych , osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych wyznaczona przez Administratora danych osobowych.
  • Administrator danych - to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
  • Audyt krzyżowy PDO - badanie zgodności baz danych podmiotów zależnych kapitałowo w zakresie przetwarzania, zarządzania i zabezpieczenia danych osobowych oraz czynności audytorskie zmierzające do ujednolicenia procesu przetwarzania danych osobowych przy konsolidacji firm przetwarzających dane osobowe.
  • Dane osobowe - w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
  • e-marketing [marketing on-line] - to wykorzystywanie Internetu w celu promocji produktów lub usług. e-Marketing nie zna granic, jego geografią jest numer IP. Wykorzystywane są przy tym takie formy przekazu jak wiadomości e-mail, bannery reklamowe, promocyjne strony WWW, e-kampanie, biuletyny elektroniczne, itp.
  • Klauzula informacyjna - to formuła tekstowa, wynikająca z obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych (postanowienia Art. 24 i Art. 25 uodo).
  • Memex - teoretyczny komputer analogowy, opisany w 1945 r. przez Vannevara Busha w artykule "As We May Think". Memex potrafił więcej niż tylko dawać połączone ze sobą informacje, miał wyszukiwać informacje na drodze skojarzeń - w taki sposób jak robi to ludzki umysł - tak, aby dotrzeć do sedna sprawy, podobnie jak robi to dzisiejsze WWW. Memex jest też skrótem od angielskich wyrazów Memory Extender.
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych - to przekazanie procesu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie. Podmiot, o którym mowa może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie oraz zgodnie z warunkami Art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Przetwarzanie danych osobowych - to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
  • Upoważnienie - to dokument na podstawie, którego osoby mogą być dopuszczone do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie nadaje administrator danych (Art. 37 uodo).
  • Zbiór danych osobowych - to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.